Police is following a car

Police is following a car