Interreg

Deutschland-Nederland

Watten-Agenda

Introductie van het project

Projectstructuur

In juni 2014 werd na een ontwikkelingsfase van twee jaar met organisaties voor natuurbescherming en toerisme de strategie ‘Milieuvriendelijk toerisme voor de Waddenzee als werelderfgoed bestemming’ voorgesteld. Door het project ‘Wadden-agenda’ ontstaat er een nieuwe, op realisatie gerichte structuur van de grensoverschrijdende samenwerking voor de Waddenzee, die een milieuvriendelijk toerisme met oog voor het behoud en de bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal stelt. Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust van de provincies Fryslân en Groningen via Ostfriesland naar de Nedersaksische Noordzee en omvat ook het achterland waarop de zee haar stempel heeft gedrukt. Het project ‘Wadden-Agenda’ zet door middel van  grensoverschrijdende samenwerking tot eind 2018 een wezenlijk deel van deze strategie om.

De werkpakketten

De ‘Wadden-Agenda’ heeft zich duurzaam toerisme met waardering voor het behoud en de bescherming van het wereldnatuurerfgoed tot doel gesteld waardoor dit laatste wordt behouden en beschermd. De daaruit voortkomende maatregelen in vier werkpakketten zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Verbetering van de grensoverschrijdende bescherming van de Waddenzee door het versterken van de sensibiliteit en het enthousiasme voor het wereldnatuurerfgoed bij de doelgroepen lokale bevolking en bezoekers:

Om de identiteit van het wereldnatuurerfgoed te versterken en de doelgroepen bewust te maken van de Waddenzee worden er langs de hele kust van het projectgebied verschillende evenementen grensoverschrijdend op elkaar afgestemd, omgezet en begeleid. Door de samenwerking van de partners in dit project ontstaat er een nieuwe verbinding tussen cultuur en natuur, o.a. doordat het thema wordt opgepakt in theaterstukken, muzikale evenementen en lezingen. Door verschillende gemeenschappelijke acties met verenigingen en plaatselijke bevolking, vooral op de ‘Verjaardag van de Waddenzee’, elk jaar op 26 juni, wordt duidelijk gemaakt hoe men de Waddenzee kan beleven en het verdient om beschermd te worden.

  1. Grensoverschrijdende ontwikkeling en koppeling van kennis over het wereldnatuurerfgoed Waddenzee bij de doelgroep toeristische dienstverleners en toeristische partners:

Er worden verschillende grensoverschrijdende maatregelen in het gehele projectgebied gerealiseerd, met als doelstelling de kwalificering van toeristische dienstverleners en toeristische partners die verantwoordelijk zijn voor opinievorming en kennisoverdracht zodat er een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig toerisme in het wereldnatuurerfgoed Waddenzee ontstaat. Hiervoor worden er zowel op locatie als online seminars aangeboden. Hierbij worden zowel aan Duitse als Nederlandse zijde opleidingsinstituten, onderwijsinstellingen en de medewerkers van de toeristische informatiediensten en horecabedrijven betrokken. Jaarlijks komen de stakeholders en de opinievormers bij elkaar in het grensoverschrijdende forum voor het wereldnatuurerfgoed, dat wordt gebruikt als spreekbuis en platform voor het uitwisselen van ideeën over innovatief werelderfgoed toerisme, het uitwisselen van informatie en het verzamelen van ideeën.

  1. Grensoverschrijdende verbetering van de integratie van Waddenzee en binnenland via duurzame belevingsvormen

De bewustmaking van natuurwaarden die beschermd dienen te worden kan het beste plaatsvinden via duurzame vormen van toerisme, met op de eerste plaats wandelen en fietsen en de daarbij horende doelgroepen.
Met het wereldnatuurerfgoed dat zich leent voor wandeltochten, worden er voor het eerst grensoverschrijdend nieuwe impulsen voor wandelingen ontwikkeld die in de nauwere zin uitgaan van de Waddenzee en ook verbindingen met het achterland leggen en zo informatie geven over het wereldnatuurerfgoed. Bij wijze van proef komt er eveneens nieuw, duurzaam Waddenzee fietstoerisme langs de Nederlands-Duitse kust. Behalve informatie over natuur-en milieueducatie in de nieuw opgezette routegids worden alle maatregelen ook uitgewerkt en intensief begeleid met vaktechnisch advies door de beheerders van het nationaal park en de ‘Waddenzee-Kerngroep’ die partner zijn met betrekking tot natuurbescherming.

  1. Vergroting van de kennis en betekenis van de Waddenzee in Nederland en Duitsland, maar ook buiten de Waddenzeeregio.

Als de activiteiten en informatie met betrekking tot de Waddenzee uitsluitend binnen de regio zouden blijven, dan zou er tekort worden gedaan aan de door de UNESCO vastgestelde, interregionale betekenis van de Waddenzee. In samenwerking met nationale toeristische organisaties, pers en sociale media wordt er internationale bekendheid gegeven aan het wereldnatuurerfgoed Waddenzee aan beide kanten van de grens.