Interreg

Deutschland-Nederland

Watten-Agenda

Binationale agenda voor duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee

In juli 2014 werd na een ontwikkelingsperiode van twee jaar met de natuurbeschermings- en toeristische
organisaties het strategiepapier ‚Duurzaam toerisme in de Waddenzee als werelderfgoed-bestemming‘
gepresenteerd. Het project ‚Wadden-Agenda‘ voert tot eind 2018 een belangrijk deel van deze strategie uit in het
kader van grensoverschrijdende samenwerking. De doelen van het project vinden hun neerslag in vier
takenpakketten: (1) Bewustmaking van, en enthousiasmering voor de Waddenzee; (2) Kennis en de vorming van
een kennisnetwerk voor de Waddenzee; (3) Verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee; (4)
Communicatie over het Waddenzee buiten de regio. Het Projektconsortium dat bestaat uit zes partners realiseert
met verschillende maatregelen de verschillende takenpakketten. Het projectgebied loopt van de Nederlandse
kustgebieden van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en
omvat ook het binnenland dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee. Met het project
‚Wadden-Agenda‘ ontstaat een nieuwe uitvoeringsgerichte structuur van de grensoverschrijdende
Waddenzee-samenwerking, die duurzaam toerisme tot behoud en bescherming van het wereldnatuurerfgoed
centraal stelt.

Provincie Fryslân
De provincie Fryslân is een regionale overheid met een groot aantal taken. Als overheidsinstelling die direct betrokken is bij het wereldnatuurerfgoed, heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar duurzaam toerisme in het wereldnatuurerfgoed Waddenzee (Sustainable Tourism in the Wadden Sea – World Heritage Destination). De provincie handelt op basis van dit onderzoek en werkt samen met veel grote stakeholders aan het omzetten en verder ontwikkelen van deze strategie.

Marketing Groningen
Marketing Groningen is het toeristische marketingbureau voor de stad en de provincie Groningen dat in 2003 werd opgericht. De taken van Marketing Groningen zijn de ontwikkeling en de realisatie van de marketingstrategie en de coördinatie van de samenwerking van de partners binnen de provincie.

Internationale Dollard Route e.V.
De vereniging Internationale Dollard Route (IDR) is verantwoordelijk voor de gelijknamige, ca. 300 km lange fietsroute tussen Leer (Ostfriesland), Borkum (Oost-Fries eiland) en Winsum (ten noorden van Groningen). De taken van de IDR bestaan behalve uit het beschikbaar stellen van omvangrijk informatiemateriaal ook uit de internationale promotie van de Dollardroute en de kwaliteitsbewaking van de fietsroute.

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
De Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer is verantwoordelijk voor het Nedersaksische deel van het wereldnatuurerfgoed en neemt talrijke taken op zich met betrekking tot educatie, bescherming en beleving van het ecologische systeem. De directie van het nationale park geeft o.a. informatie over milieu en kennis over flora en fauna van de Waddenzee. De directie van het nationaal park staat in nauw overleg met de instanties die in Hamburg en Schleswig-Holstein verantwoordelijk zijn voor de Waddenzee en met Denemarken en Nederland, landen die grenzen aan de Waddenzee.

Die Nordsee GmbH
De toeristische overkoepelende marketingorganisatie van de Noordzee is een coalitie van negen kuststeden, twee maritieme steden, twee eilanden en twee scheepvaartmaatschappijen. Hun taak is om nieuwe klanten aan te trekken, overnachtingen en toegevoegde waarde te vergroten en de toeristische ervaring ter plaatse te optimaliseren. Centrale thema’s zijn het Werelderfgoed Waddenzee, de maritieme ervaring en de regionale cultuur.

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)
De OTG is een dienstverlener in en voor de toeristische sector. De OTG bundelt het veelzijdige aanbod van toeristische aanbieders en de ongeveer 50 aangesloten toeristische gemeentes op het schiereiland Ostfriesland. De centrale marketingstrategie is het winnen van nieuwe klanten door middel van thematische marketing. De wensen van de bezoekers staan centraal bij alle marketingmaatregelen. De OTG is het contactpunt voor alle toeristische vragen over Ostfrieland. Het uitvoeren van de meest uiteenlopende projecten met als doel de regio toeristisch verder te ontwikkelen hoort evenzeer tot de kerntaken van de OTG als marketing en public relations.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.601.476,16 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 30.9.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Ostfriesland Tourismus GmbH

Projectpartners

Die Nordsee GmbH, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Internationale Dollard Route e. V., Provincie Fryslân, Marketing Groningen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 61.921,65 €
Internationale Dollard Route e. V. 62.031,33 €
Provincie Groningen 83.247,24 €
Marketing Groningen 86.980,91 €
Die Nordsee GmbH 139.499,27 €
Provincie Fryslân 176.900,38 €
Partner provincie Fryslân 187.601,01 €
Ostfriesland Tourismus GmbH 248.188,74 €
MB Niedersachsen 260.147,62 €
EFRE / EFRO 1.300.738,08 €