Interreg

Deutschland-Nederland

SAVE - SAmen Voor de Energietransitie

SAVE - SAmen Voor de Energietransitie

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is een fundamentele pijler van de energietransitie. De bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energievoorziening neemt toe. Om echter duurzaam in de eveneens toenemende energiebehoefte te voorzien, en daarnaast de overeengekomen doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moet het tempo waarin het gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd wordt uitgebreid aanzienlijk worden opgevoerd. Naast politieke, juridische en economische factoren is met name ook een breed maatschappelijk draagvlak van invloed op de inspanningen richting duurzaamheid. Deze inspanningen zijn direct afhankelijk van de steun en de betrokkenheid van de bevolking. Tot nu toe valt er wat dat betreft een zekere desinteresse en/of onwetendheid te bespeuren. Hier wil het project SAVE op inhaken en de ‘(inter)menselijke’ uitdagingen oppakken en ertoe bijdragen dat de energietransitie als ‘totaalsysteem’ tussen bevolking, economie en regionale overheden/politiek (beter) functioneert. Door sensibilisering, participatie en scholing moeten burgers, bedrijven (met name het mkb) en relevante belanghebbenden grensoverschrijdend met elkaar worden verbonden, en door concrete activiteiten moeten zij actief bij de energietransitie worden betrokken.
SAVE wil perspectieven bieden voor ‘toekomstgerichte concepten voor een duurzame leefomgeving’, en instrumenten inzetten waarmee burgers, bedrijven en andere belanghebbenden gestimuleerd worden om innovaties sneller te omarmen. Het project beoogt ook bij te dragen aan het scheppen van meerwaarde, aan de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en aan verhoging van de investeringsbereidheid in hernieuwbare energie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

567.901,82 €

Projectlooptijd

1.3.2021 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

MARIKO GmbH

Projectpartners

Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Vereniging FME-CWM, Nordseeheilbad Borkum, Gemeente Ameland, Landkreis Leer - Amt für Digitales und Wirtschaft, NettCon Energy GmbH, Gemeente Leeuwarden,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Leeuwarden 23.274,18 €
Provincie Groningen 28.000,00 €
Vereniging FME-CWM 3.989,67 €
NettCon Energy GmbH 23.269,27 €
MB Niedersachsen 70.987,73 €
Provincie Fryslân 33.000,00 €
EFRE / EFRO 283.950,89 €
Provincie Drenthe 9.987,74 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 17.651,26 €
Nordseeheilbad Borkum 33.246,51 €
MARIKO GmbH 3.973,00 €
Landkreis Leer - Amt für Digitales und Wirtschaft 13.302,30 €
Gemeente Ameland 23.269,27 €