Interreg

Deutschland-Nederland

health-i-care

Met vereende krachten: innovaties voor gezondheid

Officieel startschot voor het INTERREG VA-project “health-i-care”

Op 28 en 29 november 2016 vonden in Groningen gelijktijdig de kick-off-bijeenkomsten van twee INTERREG V A-projecten plaats: “health-i-care: innovations for safer healthcare” en “EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections. Prof dr. Alex W. Friedrich, projectleider van beide projecten en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaf hiermee het officiële startschot voor deze unieke grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. Bij dit officiële startschot waren in Groningen als eregasten ook mevrouw Cornelia Rundt, minister van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Nedersaksen, en mevrouw Dorothee Feller, Regierungsvizepräsidentin van de Bezirksregierung Münster, aanwezig. Zij spraken een groetwoord uit aan het adres van de ca. 150 deelnemers. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, gaf in een videoboodschap blijk van haar steun aan de projecten.

Nederlandse en Duitse experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de zorg hebben binnen het project health-i-care hun krachten gebundeld en werken daarbij aan een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van innovaties ter bescherming tegen infecties met zeer resistente micro-organismen en ter voorkoming van antibioticaresistentie. “Daarbij gaat het om innovatieve, nog niet bestaande hulpmiddelen op het terrein van diagnostiek, therapie, reiniging en desinfectie, medische techniek, ICT en persuasieve communicatietechniek”, zo verklaarde projectleider Friedrich. “Van onzichtbare handschoenen via game-based leertools tot een sprekende digitale assistente, die medewerkers van zorginstellingen herinnert aan belangrijke hygiënevoorschriften. Zo gevarieerd zijn de innovaties die wij in dit project zullen realiseren.”

Prof. Friedrich doet dit samen met rond 30 Nederlandse en Duitse middelgrote en kleine ondernemingen (MKB) uit het grensgebied, daarbij ondersteund door partners uit de zorgsector en van kennisinstellingen van beide zijden van de grens. Ook voor de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is in het project een actieve rol weggelegd. Binnen het project health-i-care zullen 30 innovatieconsortia aan de slag gaan om de producten, technologieën en diensten op het gebied van infectiebestrijding, preventie van antibioticaresistentie en gepersonaliseerde diagnostiek te ontwikkelen. Elk consortium bestaat uit een MKB en ondersteunende partners uit kennisinstellingen en de zorg.

Het bijzondere aan health-i-care is dat het project volledig is gebaseerd op de wensen en de concrete behoeftes die onder consumenten en afnemers leven en dat hieraan in grensoverschrijdende consortia zal worden tegemoetgekomen. “Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de innovaties uiteindelijk twee concrete gezondheidsmarkten, zowel aan de linker- als de rechterzijde van de grens, zullen bereiken”, aldus Friedrich. Bovendien zullen meerdere zorginstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied van health-i-care als “living lab” voor de innovaties fungeren. Daar zullen de prototypes worden getest en geoptimaliseerd, zodat de ontwikkeling van de innovaties voortdurend kan worden afgestemd op de snelle veranderingen die op de zorgmarkt het werkterrein hygiëne en infectiepreventie  kenmerken.

“Het nieuwe aan dit project is dat hier voor de eerste keer een forum actief zal zijn waarbinnen innovatieve bedrijven zullen samenkomen met vakmensen uit de zorg en de wetenschap om gezamenlijk de zo dringend noodzakelijke oplossingen voor concrete problemen te ontwikkelen”, zo zegt prof. Friedrich. “In dit forum ontmoeten de juiste mensen uit twee landen en uit verschillende sectoren elkaar, zodat wat wordt ontwikkeld vervolgens ook werkelijk wordt toegepast.”

Tijdens de in totaal acht innovatiefora, die halfjaarlijks zullen plaatsvinden, zullen de diverse innovaties in hun actuele fase van ontwikkeling worden gepresenteerd en met de deelnemers aan de fora worden bediscussieerd, dit met het doel de innovaties op de juiste manier en afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen op de markt te kunnen positioneren en verder te ontwikkelen. De Duits-Nederlandse Handelskamer is een van de projectpartners en fungeert als centraal aanspreekpunt voor de deelnemende MKB’s. De DNHK zal in de loop van het project ook bijeenkomsten voor investeerders organiseren. Hiermee zal worden gewaarborgd dat voor de doorontwikkeling en de marktintroductie van de meest veelbelovende producten en technologieën aanvullende, op de betreffende technologie afgestemde middelen beschikbaar zullen zijn.

Volgens prof. Friedrich vormen de ondernemingen de drijvende kracht van dit project “omdat zij in staat zijn de maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van een voor onze gezondheid essentiële stand van de hygiëne, te ontwikkelen. Zij worden daarbij geflankeerd en ondersteund door zorg- en kennisinstellingen. Daardoor ontstaat binnen dit project een tot nu toe unieke vorm van grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking.”

Het project health-i-care: innovations for safer healthcare heeft een looptijd van vier jaar en beschikt over een budget van in totaal ca. 7,2 miljoen euro. Het wordt uitgevoerd in het kader van het INTTEREG-programma Deutschland-Nederland en meegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Niedersächsische Staatskanzlei en door de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel.