Interreg

Deutschland-Nederland

health-i-care

Aan beide zijden van de grens staat de gezondheidssector voor dezelfde actuele uitdagingen waar het hygiëne en antibioticagebruik betreft. Het Nederlands-Duitse gebied beschikt over een hoog gehalte aan expertise, innovatievermogen en human capital. En toch weten maar weinig MKB’s hier hun noodzakelijke afzetmarkt en de door hen gewenste concurrentiepositie te bereiken. Vele MKB-initiatieven in de Nederlands-Duitse grensregio slagen er eenvoudigweg niet of in onvoldoende mate in voor de aangesloten MKB’s een noemenswaardige afzetmarkt, waarvoor de MKB’s vraaggericht kunnen produceren, te ontsluiten. Ook op het gebied van innovaties voor infectiepreventie, antibioticaresistentie en diagnostiek. Dit lijkt onnodig, aangezien met name “Health & Life Science” een sterk dynamische sector vormt, die met o.a. 20 grote MKB-netwerken en negen universiteiten, die als echte knowledge hubs fungeren, in het grensgebied zelfs de hoogste concentratie aan “high tech & knowhow” binnen Europa vormt. Waarom profiteren de MKB’s niet van deze gunstige voorwaarden?

Doordat aanbod (MKB’s) en vraag elkaar niet of niet voldoende weten te vinden en de gezondheidseconomische regio nog ontwikkeld moet worden. En juist op dit punt zet “health-i-care” in. Door inzet van het grote gezondheidsnetwerk, dat met het project verbonden is, ontstaat een innovatieve (euregionale) afzetmarkt in samenwerking met gezondheidsinstellingen in de eigen regio, maar ook over de grens. Deze afzetmarkt staat open voor de ontwikkeling van innovaties en helpt MKB’s samen te werken met R&D-instellingen in de eerste fase van het ontwikkelingsproces van innovaties. Daarbij worden ten dienste van de innovatie wetenschappers ingezet, die het ontwikkelingsproces en de grensoverschrijdende ontwikkeling ondersteunen.
Aldus brengt het project de duurzame koppeling tussen MKB’s en de toekomstige afzetmarkt (ziekenhuizen, artsenpraktijken, pleegzorginstellingen, revalidatieklinieken, laboratoria) tot stand. De MKB’s creëren met de binnen health-i-care ontwikkelde innovaties de noodzakelijke economische groei, een groter concurrentievermogen van de grensregio en een grotere afzetreikwijdte die verder gaat dan het projectgebied.

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden diagnostiek, therapie, reiniging, medische technologie en voorlichtingsgerichte en persuasieve communicatietechniek. Het project is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sector overstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio. Als motor voor deze innovaties zijn MKB’s onontbeerlijk omdat juist in deze sector de maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van de voor onze gezondheid zo belangrijke hygiënische standaards, worden ontwikkeld.

In het kader van health-i-care zullen in 30 uitgekozen innovatieconsortia technologieën, producten en diensten op het gebied van infectiebestrijding, antibioticaresistentie en diagnostiek gerealiseerd worden. Deze zullen in de euregionale gezondheidsregio, aan beide kanten van de grens, worden afgezet. Voor health-i-care zijn op deze wijze 30 vraaggerichte innovaties gedefinieerd, die zullen worden gerealiseerd in het kader van 30 innovatieconsortia. Een consortium bestaat steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit een kennisinstelling en/of het gezondheidswezen. De innovatieconsortia zorgen ervoor dat voor de 30 MKB’s de deuren naar de gezondheidssector zullen worden geopend die vaak voor hen gesloten zouden blijven.
Tijdens de gehele projectlooptijd worden de consortia door de project-stuurgroep begeleid. De project-stuurgroep die voor 75% uit hoofden van MKB-netwerken, 25% gezondheids- en kennisinstellingen plus de project leadpartner bestaat, ondersteunt MKB’s bij: business cases incl. haalbaarheidsstudies, het peer review proces door deelnemende gezondheids- en kennisinstellingen, advies over de consortium werkwijze, business waarde en output van de innovatie, MKB- kennis bijgebracht door experts (en eventueel externe deskundigen).
Per innovatieconsortium wordt er een innovatiebegeleider aangewezen door de stuurgroep. De innovatie-begeleider is een expert die genoeg afstand heeft tot het consortium om onafhankelijk en realistisch kritisch te staan t.o.v. het te ontwikkelen product of de te ontwikkelen technologie. Anderzijds is de innovatie-begeleider zo ingevoerd in het thema dat hij/zij een grote toegevoegde waarde voor het consortium en de graad van innovatie levert. De innovatiebegeleider is het continue aanspreekpunt van en voor het consortium en heeft op regelmatige basis contact over de innovatie doelen met de stuurgroep. De functie hiervan is controle op output en kwaliteit, advies en steeds de gewenste expertise bij de innovatie te betrekken, die bijv. door andere MKB-netwerkpartners, health partners, geleverd worden. Deze interactie zal door hoofden van MKB-netwerken en innovatie experts aan het begin van het project transparant worden afgestemd en vastgelegd, zodat het een vaste leidraad voor alle 30 consortia wordt.

De 30 consortia zullen ieder tijdens de (acht) halfjaarlijks innovatie fora steeds de stand van technologische ontwikkelingen binnen hun innovatie domein presenteren en deze met de deelnemers van het forum bespreken. Markt- en vakexperts zullen daar de toekomstige ontwikkelingen, benchmarking van alternatieven op de markt (Market Intelligence) enz. bespreken, 3 om zo de innovatie goed en volgens de laatste ontwikkelingen in de markt te kunnen positioneren. Dit stelt de ondernemers en de consortia in staat om hun innovatie aan de snel veranderende marktsituatie, die typisch is voor de zorgmarkt in hygiëne en infectiepreventie, aan te passen. Zo wordt de economische en concurrentiepositie van innovatieve output (product, technologie) gemonitord en eventueel nog verhoogd.

Diverse gezondheidsinstellingen in het Nederlands-Duitse projectgebied van health-i-care zullen worden ingezet als “living lab” voor de innovaties door de 30 MKB-consortia. De gebruikers in deze Nederlandse en Duitse labs zullen hun behoefte voorleggen aan de Duitse en Nederlandse, tot innovatie bereid zijnde MKB’s. Aldus zal in totaal een veel groter innovatiepotentieel worden geactiveerd. Bovendien zullen de producten rechtstreeks worden afgestemd op twee bijzondere gezondheidsstelsels en –markten: het Duitse gezondheidsstelsel, dat in een groot deel van Oost- en Zuid-Europa terug te vinden is, en het Nederlandse gezondheidsstelsel, dat meer verwantschap vertoont met dat van de Angelsaksische landen als Canada en de VS. Door de producten in beide gezondheidswerelden te laten rijpen, kan een markt van aanzienlijk grotere omvang worden bereikt.