Interreg

Deutschland-Nederland

Net(z)werk+

Het kaderproject Net(z)werk+ biedt uiteenlopende grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven de mogelijkheid om deel te nemen aan het INTERREG VA-programma. Net(z)werk+ is bovendien een zogenaamd “open” project waarvoor het hele jaar aanvragen kunnen worden ingediend.

Net(z)werk+ kan een subsidie verstrekken van maximaal €25.000,- bij een subsidiepercentage van ten hoogte 50%. Dat betekent dat ook relatief kleine projecten in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het INTERREG-programma.

Omdat alle thema’s van het INTERREG-programma onderwerp kunnen zijn van een Net(z)werk+ project, zijn zeer uiteenlopende mogelijk, zowel naar inhoud en vorm als financiële omvang.

Voor een succesvolle subsidieaanvraag moeten de volgende randvoorwaarden vervuld zijn:

-Er moeten minimaal twee partners organisatorisch, inhoudelijk en financieel samenwerken. De partners moeten uit het Nederlandse en Duitse gedeelte van de Eems Dollard Regio komen.

-Het grensoverschrijdend karakter van het project blijkt onder andere uit de gezamenlijke uitwerking, financiering en uitvoering van het project door de projectpartners.

-Daarnaast moet een project duurzaam zijn, dat houdt in dat het grensoverschrijdend effect ook na het einde van de looptijd zichtbaar zijn of dat projecten zonder subsidie voortgezet kunnen worden.

Het kaderproject Netzwerk(+) richt zich op de ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken op alle mogelijke maatschappelijke terreinen. Daartoe zal het programmamanagement contact zoeken met potentiële projectpartners om het Netzwerk(+) project toe te lichten en waar nodig ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van een project. Om het draagvlak van het INTERREG-programma te vergroten en te vernieuwen wordt actief naar nieuwe groepen en onderwerpen die nog niet in het programma aan bod waren.

De met behulp van Netzwerk(+) gerealiseerde verbindingen dragen niet alleen bij aan de grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen, maar kunnen ook benut worden als voedingsbodem voor de ontwikkeling van “grote” INTERREG-projecten.