Interreg

Deutschland-Nederland

Agro&Climate

Agro en Klimaat - grensoverchrijdende pilots

Het project van 5 bedrijven en organisaties op landbouwgebied betreft twee concrete technische pilots en een conceptstudie. Het project wil op verschillende plaatsen in de keten stikstof- en CO2 emissies verlagen en de energie-input minimaliseren.
In een eerste pilot wordt met de ontwikkeling van een innovatief precisie-injectiesysteem voor vloeibare dierlijke mest in staande akkerbouwgewassen de emissie van nitraten en ammoniak met tenminste 60% worden verminderd. Tevens kan daardoor het gebruik van energie-intensieve kunstmest worden voorkomen en de CO2 uitstoot sterk worden verkleind. Door toediening van nutriënten gedurende het groeiseizoen worden deze efficiënter ingezet.
In een tweede pilot wordt een intelligent afvoer- en pompsysteem voor erf- en kuilplaatafwatering ontwikkeld. Het systeem kan op basis van online metingen en weersgegevens automatisch bepalen wat er met het water wordt gedaan. Op basis van de cascadegedachte kan het water voor biogasproductie worden gebruikt, naar een retentiebekken met planten/algenzuivering of naar de mestkelder worden gepompt. Uiteindelijk wordt de stikstofemissie sterk gereduceerd en er wordt geanticipeerd op wettelijke bepalingen die in beide landen worden aangescherpt.
In een derde onderdeel wordt aan de hand van concrete metingen en oplossingen voor een voorbeeldbedrijf een vernieuwend concept van een energieproducerende en emissiearme stal uitgewerkt, om in een later stadium buiten het project te kunnen worden gerealiseerd. Met slimme combinaties van zaken als biogas en PV installaties, mestverwerking, dakopstelling en warmtehergebruik, evenals een gescheiden behandeling van vloeibare en vaste mest en luchtreinigingssystemen wordt een stal ontwikkeld die energie produceert en emissies minimaliseert.

Projekt
Informationen

Geplante Projektkosten

291.839,00 €

Projektlaufzeit

1.6.2020 - 1.6.2022

Priorität

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DNL-contact Gmbh & Co KG

Projektpartner

R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG, Stichting Biomassa, B.E.S.GmbH & Co.KG, MTS Prinsen

Projekt
Finanzierung

Finanzierer Betrag
Provincie Gelderland 5.674,45 €
MB Niedersachsen 7.093,06 €
MWIDE NRW 7.093,06 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 8.511,68 €
DNL-contact Gmbh & Co KG 12.922,25 €
Stichting Biomassa 13.600,00 €
MTS Prinsen 23.890,00 €
B.E.S.GmbH & Co.KG 24.310,00 €
R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG 42.825,00 €
EFRE / EFRO 145.919,50 €