Subsidiecriteria

waaraan moet

mijn project voldoen?

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechterlijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een subsidie-aanvraag bij het INTERREG-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen. Aan de volgende criteria moet altijd worden voldaan:


Grensoverschrijdend karakter

Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidie-aanvraag is dat het initiatief een grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens.

Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving.


Lead partner benoemen

Voor elk project moet een ‘lead partner’ worden benoemd, die voor alle partners gezamenlijk een projectaanvraag indient en ook het eerste aanspreekpunt binnen een project is. De aanvragers worden begeleid en ondersteund door de regionale programmamanagements bij de vier Euregio’s in het grensgebied. De regionale programmamanagements kunnen informatie verstrekken over de subsidiecriteria en kunnen ondersteuning bieden bij de aanvraag en het zoeken naar partners en co-financiering aan beide kanten van de grens. De projectaanvraag kan ingediend worden bij het betreffende regionale programmamanagement in de regio waar de lead partner gevestigd is.


Bijdrage aan de programmadoelstellingen

In de subsidieperiode 2014-2020 staan voor de Europese Commissie sterker dan voorheen de programmaresultaten op de voorgrond. Daarbij hoort een logische verbinding van de doelstellingen en resultaten van de afzonderlijke projecten met die van het programma. Elk project moet dus in een van de prioriteiten passen en bijdragen aan de programmadoelstellingen.

De doelstellingen in prioriteit 1 (innovatie) zijn:

  • Meer product- en procesinnovaties in de sectoren, die voor het programmagebied relevant zijn.
  • Meer product- en procesinnovaties op het gebied van CO2-reducerende technologieën.

De doelstelling in prioriteit 2 (sociaal-culturele en territoriale cohesie) is:

  • Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

 

Subsidieregelingen

De vermindering van de bureaucratie voor projectuitvoerders is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van de nieuwe subsidiebepalingen. De subsidiebepalingen (kaderrichtlijn + algemene aanvullende bepalingen) voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland zijn op 7 Oktober 2015 goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Daarmee bestaan er gezamenlijke voorschriften voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten in het kader van het INTERREG-programma. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste subsidietechnische wijzigingen in het nieuwe INTERREG V-programma:


Projectkosten plannen

Als u een project indient, levert u een overzicht mee van de te verwachten kosten per partner. Deze kosten dienen bij de projectaanvraag te worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • Personeelskosten
  • Overige kosten

Personeelskosten omvatten loon- en salariskosten en overheadkosten zoals gespecificeerd in de overheadkostencatalogus (zie “overheadkosten”), die voor de in het kader van het project werkzame medewerkers ontstaan. Voor subsidiëring komen uitsluitend personeelskosten in aanmerking die direct aan het project kunnen worden gerelateerd en die binnen de looptijd van het project worden gemaakt. In bepaalde gevallen zijn bovendien personeelskosten subsidiabel, die in het kader van plannings- of voorbereidingsactiviteiten zijn gemaakt.

Overige kosten omvatten alle projectgebonden kosten die niet onder personeelskosten vallen.


Berekening en declaratie van personeelskosten

De berekening en de vergoeding van loonkosten vindt niet langer plaats op basis van daadwerkelijke kosten, maar volgens een standaard uurtarief op basis van de vooraf voor de betreffende medewerker vastgelegde functiegroep. Hierdoor wordt een grote vereenvoudiging bij het berekenen en afrekenen van personeelskosten verwacht. Als onderbouwing van de declaratie van personeelskosten is namelijk een bewijs van de gewerkte uren voldoende.

Bij de indeling van een werknemer in een van de functiegroepen geldt dat de functiegroep overeenkomt met de functies en taken van de betreffende werknemer binnen het project.

Per begrotingsjaar kunnen per voltijd medewerker (=1 FTE) maximaal 1650 uren worden afgerekend. Bij een deeltijdbetrekking wordt het aantal maximaal af te rekenen uren naar rato verlaagd. Wanneer een medewerker 100% van zijn contractueel vastgelegde arbeidstijd voor een project werkt, kan gebruik worden gemaakt van de standaardtarieven per maand. In dit geval vervalt de documentatie van gewerkte uren.


Overheadkosten

Als overheadkosten worden kosten beschouwd die niet in directe relatie met het project staan en die nodig zijn voor management, ondersteuning, uitrusting en onderhoud van projectmedewerkers en hun werkplekken. Voor het INTERREG-programma zijn de overheadkosten gedefinieerd in een catalogus, die deel uitmaakt van de subsidiebepalingen.

Overheadkosten worden altijd met behulp van een standaardforfait afgerekend. Hierbij geldt een forfait van 25% van de subsidiabele loonkosten voor projecten in prioriteit 1 en 15% van de subsidiabele loonkosten voor projecten in prioriteit 2.


Berekening en declaratie van overige kosten

Alle kosten die niet onder personeelskosten vallen worden gedeclareerd op basis werkelijke kosten. Dat wil zeggen dat u voor deze kosten facturen en betaalbewijzen moet kunnen voorleggen. In de subsidieregelingen wordt beschreven welke voorwaarden bijvoorbeeld voor investeringsgoederen of reiskosten gelden.

Bij grotere opdrachten boven 15.000 euro moeten ook de aanbestedingsregelingen van het INTERREG-programma worden gevolgd. Deze zijn te vinden in de algemene aanvullende bepalingen. Vooral voor bedrijven die deelnemen in INTERREG-projecten zijn hierbij vereenvoudigingen voorzien.


Elektronisch indienen en declareren

Projectaanvraag, declaraties en rapportages worden elektronisch ingediend via het INTERREG-monitoringsysteem InterDB. Het vernieuwde systeem werkt geheel online, er is geen lokale installatie meer nodig. De toegangsgegevens tot het systeem ontvangt u via het regionale programmamanagement. Voordat u deze toegangsgegevens aanvraagt is het handig om uw projektidee met een van de medewerkers van het programmamanagement te bespreken.


Aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend!
Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat.